VBS实现半角字符转全角字符

标签: , , , ,

一个简单的VBS函数,用来把半角字符转为全角字符。

url = "http://demon.tw"
WScript.Echo url
WScript.Echo Half2Full(url)

Function Half2Full(ByVal s)
  'By Demon
  'http://demon.tw
  Dim i
  For i = &H0021 To &H007E
    s = Replace(s, ChrW(i), ChrW(i + &HFEE0))
  Next
  Half2Full = s
End Function

随机文章:

 1. NDS上的FC模拟器nesDS
 2. MySQL字符集与排序方式
 3. 远程桌面连接用户名密码错误的解决方法
 4. 用C语言实现PHP的urlencode函数
 5. 用VBS处理二进制文件的实例

一条评论 发表在“VBS实现半角字符转全角字符”上

 1. […] « VBS实现半角字符转全角字符 […]

留下回复